Opakowania to istotny element większości produktów. Przybierają one rozmaite postaci i rozmiary, by jak najlepiej chronić zawartość oraz przyciągać uwagę potencjalnych klientów. W przypadku opakowań warto jednak również zastanowić się nad kwestiami rozliczeń podatkowych, a zwłaszcza VAT i PIT.

W jaki sposób opakowania zwiększają podstawę opodatkowania? Czy wszystkie opakowania podlegają dokładnie takim samym zasadom? O tym wszystkim napiszemy w dalszej części artykułu.

Czym są opakowania – podstawowe definicje

Aby móc precyzyjnie określić wpływ opakowań takich, jak produkty dostępne na stronie: https://e-hurtownia-opakowan.pl/, na wysokość podatków, warto zacząć od ustalenia precyzyjnych definicji.

Czym w ogóle jest opakowanie? Jak czytamy w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tym mianem określa się wyrób, w tym również wyrób bezzwrotny, który wykonano z dowolnego materiału. Opakowania służą przede wszystkim do bezpiecznego przechowywania i transportu rozmaitych produktów. Spełniają też ważną rolę w prezentacji i marketingu towarów.

Szczególnym typem opakowań są opakowania zwrotne, czyli wyroby do powtórnego lub wielokrotnego użytku. Wykorzystuje się je aż do momentu zniszczenia lub całkowitego zużycia.

Opakowania a podstawa opodatkowania

Głównym dokumentem, na podstawie którego określa się podstawę opodatkowania, jest oczywiście ustawa o VAT, w której czytamy, że: podstawą opodatkowania (…) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostaw towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. (…)Podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy (Ustawa o VAT, art. 29a, ust. 1 i 6 pkt 2).

Na podstawie tego dokumentu można zatem stwierdzić, że koszty opakowania należy wliczać do podstawy opodatkowania. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady, a są nim wspomniane wcześniej opakowania zwrotne.

Opakowania zwrotne – inne zasady prowadzenia rozliczeń

W przypadku opakowań zwrotnych stosuje się nieco inną politykę prowadzenia działań, polegającą na zobowiązaniu odbiorców do zwrotu opakowań, na przykład dzięki pobieraniu kaucji, która z jednej strony staje się zabezpieczeniem dotrzymania zobowiązań, a z drugiej pokrywa ewentualne straty w razie niewywiązania się drugiej strony z warunków umowy.

Jeśli zatem sprzedawca pobrał kaucję od kupującego, zgodnie ze wspomnianymi wcześniej przepisami, koszty opakowania zwrotnego nie mogą zostać wliczone do podstawy opodatkowania VAT, gdyż opakowanie wciąż pozostaje własnością sprzedającego. Jeśli jednak nabywca w wyznaczonym terminie nie zwróci opakowania, wówczas na sprzedawcy ciąży obowiązek wystawienia za nie faktury, a podstawa opodatkowania zostaje podwyższona o pobraną kwotę.

Rozliczenia po stronie nabywców – czy można odliczyć podatek VAT za faktury na opakowania zwrotne?

Co w przypadku odliczania podatku VAT przez osoby, które nie zwróciły opakowań zwrotnych do sprzedawcy?

Mają one oczywiście prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury, jeśli są czynnymi podatnikami VAT, a zakupione towary wykorzystali w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Opakowanie zwrotne a podatek PIT

Odrębną kwestią pozostaje wpływ opakowań zwrotnych na podatek PIT. W KPiR nie ewidencjonuje się bowiem przychodów i kosztów, które nie wpływają na podstawę opodatkowania. Otrzymane kaucje zwrotne, nie mają wpływu na ustalanie dochodu lub straty w danym roku podatkowym.

Jak zatem rejestrować kaucje? Można to robić w ramach odrębnej ewidencji lub wykorzystując do tego kolumnę „Uwagi” w księdze przychodów i rozchodów.

Opodatkowanie PIT i VAT a opakowania

Okazuje się, że w przypadku opakowań i ich wpływu na podstawę opodatkowania, trzeba zachować czujność i stosować odpowiednie przepisy dla konkretnych typów opakowań, a zwłaszcza do wyrobów zwrotnych z kaucją, które zyskują coraz większą popularność ze względów ekonomicznych oraz na skutek większego zaangażowania biznesu w ochronę środowiska naturalnego.